top of page

Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) prodávající ZK COUTURE, se sídlem Pařížská 16, 110 00 Praha 1, IČO: 07260695 („Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávající a jinou fyzickou či právnickou osobou („Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávající. Internetový obchod je Prodávající provozován na internetové adrese popbyzk.com („Internetový obchod“).

  2. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující je buď spotřebitelem, nebo podnikatelem, který uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností.

  3. Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li Kupující podnikatelem, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem.

  4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při užívání Internetového obchodu Prodávající a další související právní vztahy. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

  6. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
    

 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Internetový obchod obsahuje nabídku zboží – oděvu a doplňků, nabízeného Prodávající k prodeji, a to včetně uvedení cen nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (pokud není výslovně uvedeno, že je uvedena bez DPH) a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  2. Veškerá prezentace zboží umístěná v Internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku.

  3. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v Internetovém obchodě platí pouze při uvedených množstvích. Náklady na jiná množství a jiné způsoby dopravy požadované Kupujícím je nutné individuálně poptat u příslušné přepravní společnosti. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na webových stránkách Internetového obchodu.

  4. Objednávkový formulář obsahuje informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží („Objednávka“).

  5. Před zasláním Objednávky Prodávající je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávající kliknutím na tlačítko „Dokončit“.

  6. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávající považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce.

  7. Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabídky zboží na webové stránky Internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním Objednávky Kupujícím (spotřebitelem) a přijetím Objednávky Prodávající. Potvrzení Objednávky dle čl. 2.6. Obchodních podmínek nemá na vznik kupní smlouvy vliv.

  8. Smluvní vztah mezi Prodávající a Kupujícím (podnikatelem) vzniká doručením závazné Objednávky, přičemž samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávající s touto Objednávkou, jež je Prodávající zaslána Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

  9. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
    

 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží („Kupní cena“) dle kupní smlouvy uhradí Kupující Prodávající platební kartou po internetu přes platební bránu.

  2. V případě dodání zboží do zemí vyžadujících i celní odbavení, Kupující platí v rámci kupní ceny i náklady spojené s celním odbavením.

  3. Při úhradě platební kartou po internetu bude Kupující po dokončení Objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude Objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu Kupujícího.

  4. Cena je platná v době objednání. Veškeré změny včetně změn cen v Internetovém obchodě jsou vyhrazeny.

  5. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.
    

 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující (spotřebitel) je oprávněn v případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávající prokazatelně odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít elektronický formulář poskytovaný Prodávající. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující také doručit na adresu sídla Prodávající nebo provozovny Prodávající (Zuzana Kubíčková Salon, Pařížská 16, Praha 1) či na adresu elektronické pošty Prodávající info@zuzanakubickova.com. Kupující si pro případ potřeby uchová potvrzení o odeslání odstoupení od kupní smlouvy.

  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávající vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to zasláním zpět na adresu sídla Prodávající nebo předáním na adrese provozovny Prodávající (Zuzana Kubíčková Salon, Pařížská 16, Praha 1). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle zboží zpět Prodávající před uplynutím 14 dnů. Kupující si pro případ potřeby uchová potvrzení o odeslání zboží. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být Prodávající vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné, v původním obalu.

  3. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl. 4.2. Obchodních podmínek je Prodávající oprávněna provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1. Obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu včetně nákladů na dodání (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku volby způsobu dodání zboží ze strany Kupujícího, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený ze strany Prodávajícího) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávající odeslal.

  5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud zboží již není možné vrátit - bylo zničeno nebo spotřebováno, musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

  6. Právo na odstoupení od smlouvy Kupující v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemá zejména, v případě dle písm. (b) zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, (d) zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a (g) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  7. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupující kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet určený Kupujícím.
    

 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při převzetí zboží od přepravce či osobně v pobočce Zásilkovny, je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci či vydávající osobě na pobočce Zásilkovny. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce či vydávající osoby na pobočce Zásilkovny převzít. Podpisem dodacího listu či převzetím ze Zásilkovny Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
    

 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávající popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  3. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávající s využitím elektronického Vratkového formuláře  a na adrese sídla Prodávající nebo předáním na adrese provozovny Prodávající (Zuzana Kubíčková Salon, Pařížská 16, Praha 1). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

  5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávající za vady upravuje reklamační řád Prodávající.

  6. Kupující bere na vědomí, že vzhledem k delikátním vlastnostem použitých materiálů a jejich specifickým požadavkům na údržbu je při použití a údržbě zboží zapotřebí dodržovat pokyny spojené s údržbou uvedené na štítku nebo přiložených pokynech k údržbě.
    

 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu.

  3. Kupující není oprávněn při užívání Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového obchodu. Webové rozhraní Internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávající, a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky Internetového obchodu nebo v důsledku užití webové stránky Internetového obchodu v rozporu s jejím určením.

  4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zuzanakubickova.com. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

  6. K projednání jakýchkoli sporů mezi Prodávající a Kupujícím je dána pravomoc soudů České republiky. Případné spory mezi Prodávající a Kupujícím (spotřebitelem) je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .

  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
    

 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, a jejich zpracování se řídí Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace o ochraně osobních údajů upravují Zásady soukromí Prodávající .
    

 9. DORUČOVÁNÍ

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

  2. Zpráva je doručena:
   a)  v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, 
   b) případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   c) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
    

 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách Prodávající v den uzavření kupní smlouvy.

  2. Pokud vztah související s užitím Internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  4. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávající v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

  5. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  6. Kontaktní údaje Prodávající: adresa pro doručování Zuzana Kubíčková Salon, Pařížská 16, Praha 1, adresa elektronické pošty info@zuzanakubickova.com, telefon +420 770 165 148.

  7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.9. 2019. 

bottom of page